VINCUSYS Tecnología, SL, responsable do sitio web, en adiante RESPONSABLE, pon a disposición dos usuarios o presente documento, co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N.º 166, así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento riguroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

VINCUSYS Tecnología, SL resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou por en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente a publicación no sitio web de VINCUSYS Tecnología, SL.

2. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos precisos para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade do RESPONSABLE ou, se é o caso, dispón de licencia ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independientemente da finalidade para a que foran destinados, a reproducción total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso a autorización escrita previa por parte do RESPONSABLE. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao RESPONSABLE e que puideran aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidera suscitarse respecto aos mesmos. O RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de vincusuite.com.

O RESPONSABLE recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación sobre posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico info@vincusuite.com.