VINCUSYS Tecnología, SL, responsable do sitio web, en adiante RESPONSABLE, pon a disposición dos usuarios o presente documento, co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N.º 166, así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento riguroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

VINCUSYS Tecnología, SL resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou por en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente a publicación no sitio web de VINCUSYS Tecnología, SL.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nomes de dominio: vincusuite.com
Nome comercial: VINCUSUITE
Denominación social: VINCUSYS Tecnología, SL
NIF: B72893290
Domicilio social: Rúa dos Basquiños 20 , 15704 Santiago de Compostela (A CORUÑA)
Teléfono: +34 981 586 448
E-mail: info@vincusuite.com
Datos rexistro Mercantil: Tomo 448, Libro 0, Sección , Folio 42, Hoja SC-52431, Inscrición 1

2. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos precisos para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade do RESPONSABLE ou, se é o caso, dispón de licencia ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independientemente da finalidade para a que foran destinados, a reproducción total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso a autorización escrita previa por parte do RESPONSABLE. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao RESPONSABLE e que puideran aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidera suscitarse respecto aos mesmos. O RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de vincusuite.com.

O RESPONSABLE recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedad intelectual ou industrial, así como sobre cualquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico administracion@vincusuite.com.

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

O RESPONSABLE exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre que non teña coñecemento efectivo de que esta información fora manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo ou, se o ten, tivera executado con dilixencia para retirar os datos ou facer imposible o acceso a eles.

Uso de Cookies

Este sitio web pode empregar cookies técnicas (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies empregadas teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación, e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por si mesmas datos de carácter persoal e non se empregarán para a recollida dos mesmos.

Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador empregado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistrataran previamente ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Tamén se poden empregar para medir a audiencia, parámetros de tráfico, controlar o progreso e número de entradas, etc., sendo nestes casos cookies prescindibles técincamente, pero beneficiosas para o usuario. Este sitio web non instalará cookies prescindibles sen o consentimento previo do usuario.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser alertado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instruccións do seu navegador para ampliar esta información.

Política de enlaces

Dende o sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o RESPONSABLE non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidera contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O RESPONSABLE non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do RESPONSABLE. Porén, e no cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSICE, ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislacicón nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidera ser susceptible desta clasificación, rógase que o notifique de forma inmediata ó administrador do sitio web.

Este sitio web revisouse e probouse para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ó día. Porén, o RESPONSABLE non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellante que fagan imposible o acceso á páxina web.

Direccións IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de forma automática a dirección IP e o nome de dominio empregados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automáticamente a un ordenador cando este se conecta a Internet. Toda esta información se rexistra nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións únicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servidores web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

4. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvoltas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflictos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais máis cercanos a Santiago de Compostela.